Szukaj

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usług znajdujących się na stronie akademiatortu.pl, w szczególności:
 2. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 3. rodzaje i zakres Usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 4. warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną, w tym:
  • wymagania techniczne dla świadczenia Usługi drogą elektroniczną,
  • zakaz dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym;sposób ochrony danych osobowych,
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 •  

Użyte pojęcia w Regulaminie oznaczają:

 1. Użytkownik – usługobiorca będący osobą fizyczną (konsumentem) lub inny podmiot nie mający takiego statusu, dokonujący Zamówienia na stronie akademiatortu.pl,
 2. Sprzedający – Akademia Tortu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, adres: 5801 Audubon Manor Blvd., Lithia, FL 33547, USA, Tax ID: 47-2147348, reprezentowana przez Magdę Kubiś, e-mail: [email protected],
 3. Serwis – System Internetowy dostępny na stronie internetowej www.akademiatortu.pl, stanowiący część systemu teleinformatycznego,
 4. Umowa – Umowa zawarta na odległość o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, zawarta z konsumentem lub innym podmiotem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną odpłatnie przez Akademię Tortu na rzecz Użytkownika, polegająca na subskrypcji filmów instruktażowych dotyczących dekorowania tortów lub sprzedaży towarów,
 6. Subskrypcja – mechanizm służący do pobierania od użytkowników ich adresów e-mail, które są katalogowane w bazach danych i używane do wysyłania określonych informacji,
 7. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.),
 8. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.
 9. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Regulamin jest wzorcem umownym zawieranej z Użytkownikiem umowy. Regulamin reguluje kwestie praw konsumenta przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 11. Dostęp do Usług i korzystanie z nich jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp lub korzystać ze strony.
 12. Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Regulaminu, nie ma uprawnień dostępu do Usługi.
 13. Usługa umożliwia publikowanie, łączenie, przechowywanie, udostępnianie i inne udostępnianie Użytkownikowi określonych informacji, tekstu, grafiki, filmów lub innych materiałów lub towarów („Treść”).
 14. Akademia Tortu zachowuje wszelkie swoje prawa, w szczególności intelektualne, własności przemysłowej, autorskie do Treści, które przesyła, publikuje lub wyświetla w Serwisie i przysługuje jej ich ochrona. Żadne treści nie mogą być upowszechnianie, powielane lub publikowane bez pisemnej zgody Akademii Tortu, w szczególności nie mogą być powielane i /lub wykorzystywane w celach dydaktycznych lub jako materiały szkoleniowe.
 15. Akademia Tortu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które użytkownik lub jakiekolwiek osoby trzecie zamieszczają w Serwisie lub za jego pośrednictwem.
 16. Akademia Tortu ma prawo, ale nie obowiązek monitorowania, edycji i usuwania wszystkich Treści udostępnianych przez użytkowników.
 17. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie, a także naruszenia praw osób trzecich.
 18. Treści udostępniane za pośrednictwem tej Usługi są własnością Akademii Tortu lub używane za zgodą podmiotów, którym przysługują do nich prawa. Użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, pobierać, kopiować ani wykorzystywać wspomnianej Treści, w całości lub w części, w celach komercyjnych lub dla osobistych korzyści, bez uprzedniej pisemnej zgody od Akademii Tortu.

 

KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Tworząc Konto w serwisie, użytkownik zgadza się na subskrypcję biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które Akademia Tortu może wysłać. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od Akademii Tortu wszystkich tych informacji, podążając za linkiem rezygnacji z subskrypcji lub instrukcjami podanymi w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail, względnie wysyłając zgłoszenie na e-mail: [email protected].
 2. Do skutecznego założenia Konta na stronie internetowej akademiatortu.pl niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 3. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
 4. Tworząc konto, użytkownik gwarantuje, że ma ukończone 18 lat i że informacje, które podaje są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niedokładne, niekompletne lub nieaktualne informacje mogą spowodować usunięcie konta w Usłudze, a także uniemożliwić korzystanie z niej za co Akademia Tortu nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła, w tym między innymi ograniczenie dostępu do komputera i / lub konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania osób którym udostępnił swoje dane, w tym dostęp do konta lub które uzyskały je w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu. Użytkownik powinien niezwłoczne powiadomić Akademię Tortu, gdy dowie się o naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu swojego konta.
 6. Akademia Tortu ma prawo do odmowy świadczenia usług, zamykania kont, usuwania lub edytowania treści lub anulowania zamówień w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 7. Jeśli użytkownik chce zamknąć swoje konto, zaprzestać korzystania z Usługi zobowiązany jest powiadomić o tym Akademię Tortu na wskazany na stronie adres e-mail lub użyć formularza kontaktowego.

 

ZAKUP USŁUGI

 1. W celu zakupu produktu lub usługi należy wejść na stronę internetową akademiatortu.pl, dokonać wyboru produktu lub usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych produktów lub usług przez użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” –użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz produktu lub usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez użytkownika wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 5. przedmiotu zamówienia,
 6. ceny zamawianego produktu lub usługi,
 7. wybranej metody płatności.
 8. W przypadku zakupu dowolnego produktu lub usługi udostępnionej za pośrednictwem Usługi („Zakup”), użytkownik może zostać poproszony o podanie informacji koniecznych do zrealizowania płatności, w tym imienia, nazwiska, numeru karty kredytowej, daty jej ważności, kodu zabezpieczającego, względnie także adresu rozliczeniowego. Formy i metody płatności wskazane są na stronie.
 9. Użytkownik oświadcza, że:
  1. ma prawo do korzystania z wszelkich kart kredytowych lub innych metod płatności w związku z dowolnym zakupem,
  2. informacje, które dostarcza, są prawdziwe, poprawne i kompletne.
  3. Strona internetowa akademiatortu.pl może korzystać z usług stron trzecich w celu ułatwienia płatności i zakończenia zakupów. Przesyłając swoje dane, użytkownik wyraża zgodę do dostarczania tych informacji operatorom systemów płatności.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w dowolnym momencie, w tym między innymi: dostępności produktu lub usługi, błędów w opisie lub cenie produktu lub usługi, błędu w zamówieniu lub z innych przyczyn.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia Użytkownika, jeśli podejrzewa on działanie niezgodne z prawem, nieautoryzowaną lub nielegalną transakcję.
 12. Ceny wszystkich widocznych na stronach akademiatortu.pl produktów lub usług są cenami nie zawierającymi podatku VAT, oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów lub usług prezentowanych na stronie Akademia Tortu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 14. Do złożenia zamówienia na stronie internetowej www.akademiatortu.pl konieczna jest pełna akceptacja Regulaminu i Klauzuli Informacyjnej.
 15. Po złożeniu Zamówienia, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

ODSTĄPIENIE

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. UWAGA: Dotyczy tylko produktów fizycznych. Nie dotyczy Subskrypcji. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany przez Sprzedającego o utracie prawa do odstąpienia od Umowy w takiej sytuacji.
 3. Prawo odstąpienia od umowy, poza przypadkami o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec Akademii Tortu 5801 Audubon Manor Blvd., Lithia, FL 33547, USA, lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected], a także za pomocą udostępnionego na stronie formularza.
 4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, poza przypadkami o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, Użytkownik może skorzystać z udostępnionego na stronie wzoru formularza.
 5. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, poza przypadkami o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, uiszczona cena zostanie zwrócona użytkownikowi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrotu zamówionego towaru (w przypadku gdy zamówienie obejmowało wydanie towaru).
 6. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że użytkownik złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Akademii Tortu.

 

REKLAMACJE W ZAKRESIE DZIAŁANIA SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Akademia Tortu podejmuje starania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Usługi, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Akademię Tortu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Usługi.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać mailowo pod adres [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W zgłoszeniu Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Usługi.
 5. Akademia Tortu zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

PROMOCJE, KONKURSY

 1. Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (zwane łącznie „Promocjami”) udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą podlegać zasadom, które uregulowane będą odrębnie od niniejszego Regulaminu. Jeśli zasady dotyczące Promocji stoją w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, obowiązują zasady Promocji.
 2. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba produktów lub usług, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty lub usługi, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie akademiatortu.pl.

 

SUBSKRYPCJE I OPŁATY

 1. Usługi rozliczane są na zasadzie subskrypcji („Subskrypcja”). Członkostwo miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne jest rozliczane na zasadzie subskrypcji. Rachunki będą naliczane z góry okresowo („Cykl rozliczeniowy”). Cykle rozliczeniowe są ustalane odpowiednio co miesiąc, kwartał, sześć miesięcy lub raz w roku.
 2. Odnawianie subskrypcji:
  1. Automatyczne: pod koniec każdego okresu rozliczeniowego Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona tylko w przypadku gdy oryginalna płatność została wykonana za pomocą karty kredytowej lub płatniczej poprzez system płatności „Stripe”. 
  2. Manuale: odnowienie subskrypcji następuje poprzez opłacenie następnego cyklu rozliczeniowego poprzez subskrybenta.
 3. Nie opłacenie subskrypcji w przeciągu pięciu dni po terminie jest równoznaczne jej anulowaniu.
 4. Do przetwarzania płatności za subskrypcję wymagana jest ważna metoda płatności, w szczególności: Stripe, Paypal lub Przelewy24, względnie inna akceptowania przez Akademię Toru forma wskazana na stronie. Użytkownik dostarczy Akademii Tortu dokładne i kompletne informacje rozliczeniowe, w tym pełną nazwę, adres, miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu i prawidłowe informacje dotyczące metody płatności, zgodnie z udostępnionymi formularzami operatora płatności. Przesyłając takie informacje użytkownik upoważnia Akademię Tortu do naliczenia wszelkich opłat subskrypcyjnych związanych z wykonaniem Umowy.

 

ZMIANA OPŁAT ZA SUBSKRYPCJĘ

 1. Akademia Tortu może modyfikować opłaty subskrypcyjne za Subskrypcje. Wszelkie zmiany opłat subskrypcyjnych zaczną obowiązywać od nowego cyklu rozliczeniowego.
 2. Akademia Tortu poinformuje użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail o wszelkich zmianach opłat abonamentowych.
 3. Kontynuacja korzystania z Usługi po wejściu w życie zmiany w Opłacie subskrypcyjnej stanowi zgodę na zapłacenie zmodyfikowanej opłaty za Subskrypcję.

 

ZWROT PŁATNOŚCI ZA SUBKRYPCJE

 1. Akademia Tortu nie dokonuje zwrotów płatności za subskrypcje członkowskie ani za zakupy wideo na żądanie (kursy online). Użytkownik może anulować subskrypcję członkowską w dowolnym momencie bez prawa do zwrotu uiszczonej płatności. Członkostwo pozostaje aktywne do końca opłaconego cyklu rozliczeniowego.

 

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Usługa i jej zawartość (z wyjątkiem Treści dostarczonych przez użytkowników), funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Akademii Tortu. Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Znaki handlowe, towarowe i inne oznaczenia stosowane przez Akademię Tortu nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane lub używane bez uprzedniej pisemnej zgody Akademii Tortu.

 

LINKI DO INNYCH STRON

 1. Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Akademia Tortu.
 2. Akademia Tortu nie sprawuje kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami witryn internetowych, ani usług stron trzecich.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Akademia Tortu nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani bezpośrednio, ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn lub usług stron trzecich.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

 1. Szanując prawa Użytkowników oraz respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Akademia Tortu zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: Akademia Tortu, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, adres: 5801 Audubon Manor Blvd., Lithia, FL, USA, Tax ID: 47-2147348, reprezentowana przez Magdę Kubiś.
 3. Akademia Tortu zbiera następujące dane osobowe:
 4. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail – podczas składania zamówienia Użytkownik będzie proszony o podanie tych danych w celu zrealizowania zawieranej umowy i możliwości kontaktu z Tobą,
 5. Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 6. Cookies – nasza strona wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik może zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i aby można było bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 7. Podanie powyższych danych następuje w poniższych przypadkach:
 8. dokonując zakupu w naszym serwisie internetowym bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne,
 9. rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Użytkownikowi w przyszłości zakupy w naszym serwisie internetowym,
 10. jeśli Użytkownik chce być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych może zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niego wypisać. Podczas składania zamówienia można też wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ofertowych, wysyłania wiadomości telekomunikacyjnych lub profilowania. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania umowy.
 11. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
 12. Nie przechowujemy danych poufnych jak numery kart kredytowych.
 13. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, żądania usunięcia lub przeniesienia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e–mail pod adres [email protected] lub napisać list na adres: Akademia Tortu: 5801 Audubon Manor Blvd., Lithia, FL, USA, Tax ID: 47-2147348,
 14. Integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności jest Klauzula Informacyjna dostępna na stronie naszego portalu.
 15. Korzystając ze strony internetowej akademiatortu.pl i Usług, Użytkownik akceptuje praktyki i działania opisane w niniejszych zasadach, w tym przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji umowy.
 16. Akademia Tortu stosuje odpowiednią technologię i systemy w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z prawem polskim.
  2. Niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu przez Akademia Tortu nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.
  3. Akademia Tortu zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, przy czym ma prawo wymagać od Użytkowania zaakceptowania zmian. Aktualny Regulamin zawsze dostępny będzie na stronie, w sposób umożliwiający Użytkownikowi zapoznanie się z nim, ściągnięcie lub wydrukowanie.
  4. Kontynuując dostęp do Usługi lub jeśli użytkownik korzysta z niej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, wyraża zgodę na związanie się zmienionymi postanowieniami Regulaminu. Brak zgody użytkownika powoduje utratę uprawnień do korzystania z Usługi.
  5. Akademia Tortu zobowiązuje się przestrzegać kodeksu dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dn. 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070).
  6. Akademia Tortu informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj:
  7. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  8. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  9. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].
  10. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  11. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).