Program partnerski

1. Definicje oraz wyjaśnienia

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego Akademii Tortu. Organizator – organizatorem Programu Partnerskiego Akademii Tortu jest Akademia z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, adres: 157-50 87th Street, Howard Beach, NY 11414 USA, Tax ID: 47 2147348, reprezentowana przez Magdę Kubiś(zwana dalej również Akademia Tortu).
 2. Program Partnerski Akademii Tortu (zwany dalej także Programem) – oznacza program mający na celu polecanie przez Partnerów usług świadczonych podmiotom nie będącym Klientami Akademii Tortu i poszerzanie bazy Klientów Akademii Tortu.
 3. Partner – podmiot posiadający konto w Akademii Tortu, polecający usługi świadczone przez Akademii Tortu zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
 4. Klient Polecony – podmiot, który w wyniku bezpośredniego działania Partnera założył konto i zawarł umowę z Organizatorem (Akademia Tortu) na subskrypcję oraz opłacił ją w terminie natychmiastowym od dnia zawarcia tej umowy na okres nie krótszy niż jeden miesiąc, posługując się w procesie zakładania konta Linkiem polecającym Partnera.
 5. Kreacja Reklamowa – to graficzna lub tekstowa forma reklamowa dostępna w Programie Partnerskim Akademii Tortu. Każda Kreacja Reklamowa zawiera unikalny kod umożliwiający identyfikację Partnera. Dostęp do Kreacji Reklamowych możliwy jest poprzez zalogowanie do Panelu Klienta Akademii Tortu. https://akademiatortu.pl/
 6. Link polecający – to unikalny link przypisany indywidualnie do danego Partnera, za pomocą którego Partner poleca usługi Akademii Tortu.
 7. Usługa Akademii Tortu – każda z usług objęta Programem Partnerskim Akademii Tortu, świadczona przez Akademię Tortu na rzecz Klienta Poleconego, na podstawie odrębnych umów i regulaminów, dostępnych na stronie Akademii Tortu pod adresem https://akademiatortu.pl/regulamin-strony/.
 8. Udział w Programie Partnerskim Akademii Tortu równoznaczny jest z akceptacją Regulaminu.
 9. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług Akademii Tortu (OWU), dostępnym na stronie Akademii Tortu pod adresem https://akademiatortu.pl/regulamin-strony/

2. Postanowienia ogólne

§1. Warunki Oferty.

 1. Integralną częścią Regulaminu jest Regulamin świadczenia usług Akademii Tortu (OWU), dostępny pod adresem https://akademiatortu.pl/regulamin-strony/.
 2. Istotą Programu Partnerskiego Akademii Tortu jest polecanie przez Partnera usług abonamentowych świadczonych przez Organizatora i zdobywanie w ten sposób Prowizji, wypłacanej w postaci kodów rabatowych na zasadach określonych w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 3. Usługi Akademii Tortu objęte Programem Partnerskim Akademii Tortu to: Subskrypcja Miesięczna, Subskrypcja Kwartalna, Subskrypcja Roczna, oraz artykuły do dekoracji tortów, których producentem jest Akademia Tortu.
 4. Założenie konta w Panelu Klienta Akademii Tortu jest warunkiem koniecznym udziału w Programie Partnerskim Akademii Tortu.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 Partnerami mogą być firmy, instytucje oraz osoby fizyczne mające ukończone 16 lat.
 6. Partnerem nie może być pracownik Akademii Tortu.
 7. Partner Programu Partnerskiego Akademii Tortu zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie rejestracji w Panelu Klienta Akademii Tortu. W przypadku stwierdzenia, że informacje podane przez Partnera nie są prawdziwe, Organizator ma prawo usunąć konto Partnera w Panelu Klienta Akademii Tortu oraz odmówić wypłacenia zgromadzonej Prowizji.
 8. Partner Programu Partnerskiego Akademii Tortu zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych umożliwiających wykonanie przez Organizatora ewidencyjnych obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. W przypadku kiedy Partner odmawia podania danych wymaganych przepisami obowiązującego prawa, umożliwiających wykonanie przez Organizatora ewidencyjnych danych podatkowych, Organizator odmówi wypłacenia zgromadzonej Prowizji.

§2. Polecanie usług

 1. Usługa uznawana jest za poleconą przez Partnera w momencie zarejestrowania się przez Klienta Poleconego za pomocą Linku polecającego oraz poprawne złożenie zamówienia na Usługi.
 2. Po kliknięciu w Link polecający, Klient Polecony zostanie przekierowany na stronę główną Akademii Tortu, a w jego przeglądarce zapisane zostanie ciasteczko (ang. cookie), ważne przez 30 dni od daty kliknięcia i zawierające informację z unikalnym Linkiem polecającym Partnera.
 3. Prowizja zostanie doliczona do konta Partnera, natychmiast od momentu, kiedy polecona przez niego Usługa Akademii Tortu zostanie opłacona, dnia zawarcia umowy na okres nie krótszy niż jeden miesiąc, a wpłata zaksięgowana zostanie na rachunku bankowym Organizatora.
 4. W sytuacji stwierdzenia braków bądź jakichkolwiek uchybień w złożonym zamówieniu, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy jego przyjęcia lub zawieszenia już aktywowanej usługi.
 5. Partner uczestniczący w Programie Partnerskim Akademii Tortu przyjmuje do wiadomości, że otrzymana od Organizatora w Programie Partnerskim Akademii Tortu Prowizja może stanowić dla Partnera przychód i może podlegać opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami obowiązującego prawa.
 6. Partner nie otrzymuje Prowizji za przedłużenie zakupionych przez Klienta Poleconego usług na kolejny okres abonamentowy.
 7. Kreacje Reklamowe dostępne w ramach Programu nie mogą być umieszczane na stronach internetowych zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami. Partner, który umieści Kreacje Reklamowe na stronach zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestnictwa w Programie.
 8. Jakakolwiek modyfikacja kodu HTML Kreacji Reklamowej jest zabroniona. Partner, który samodzielnie dokona jakiejkolwiek modyfikacji kodu HTML Kreacji Reklamowej może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestnictwa w Programie.
 9. Wiadomość reklamowa wysłana pocztą elektroniczną przez Partnera innym podmiotom nie będącym Klientami Akademii Tortu w związku z usługami świadczonymi przez Akademię Tortu nie może nosić znamion masowego nadawania niezamówionych przesyłek reklamowych (spamu). Partner, który będzie wysyłał spam może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestniczenia w Programie.

§3. Prowizje

 1. Organizator nalicza na rzecz Partnera Prowizję od przychodów netto z usług objętych Programem.
 2. Prowizja naliczana jest od rzeczywistej kwoty za usługę, wpłaconej przez Klienta Poleconego i zaksięgowanej na rachunku Organizatora.
 3. Wypłata należnej Partnerowi Prowizji następować będzie w następujący sposób:
  1. W przypadku osób fizycznych wypłata należnej Prowizji następuje na życzenie Partera Akademii Tortu. Partner Akademii Tortu może zainicjować wypłatę w Panelu Klienta https://akademiatortu.pl/partnerzy-konto.
  2. Wypłata uiszczana jest w formie kuponu rabatowego na minimalną kwotę 5zł, i nie wyższą niż dostępne saldo Partera Akademii Tortu.
  3. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jednorazowo, tylko i wyłącznie w sklepie Akademii Tortu.
 4. W momencie przystąpienia do Programu Partnerskiego Akademii Tortu, wysokość należnej Prowizji Partnera wynosi  15% od sprzedaży akcesoriów do dekoracji tortów produkcji Akademii Tortu oraz planów subskrypcji, chyba że Organizator postanowi inaczej.
 5. Wypłata Prowizji następuje natychmiastowo, po opłaceniu i zaksięgowaniu opłat uiszczonych przez Klienta Poleconego.
 6. Prowizja wypłacana jest pod warunkiem, że Partnerowi należy się wypłata w wysokości minimum 5zł netto. Organizator może wypłacić Partnerowi należną Prowizję w wysokości poniżej 5zł netto, w przypadku, gdy od ostatniej wypłaty Prowizji lub od początku zawarcia współpracy w ramach Programu minęło minimum 6 miesięcy.
 7. Jeśli Klient Polecony w chwili zamawiania Usługi Akademii Tortu jest jednocześnie subskrybentem Akademii Tortu lub uczestnikiem Programu Partnerskiego, Partner traci prawo do naliczania Prowizji od Usługi Akademii Tortu.
 8. W szczególnych przypadkach Organizator w porozumieniu z Partnerem, może jednorazowo ustalić inny sposób wypłaty i wysokości Prowizji.
 9. Partner może dokonywać wglądu w wysokość naliczonych Prowizji, wypłat, Usług Akademii Tortu zamówionych w ramach Programu poprzez zalogowanie się do Panelu Klienta Akademii Tortu w sekcji Program Partnerski dostępny pod adresem https://akademiatortu.pl/partnerzy-konto/.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, jednocześnie informując o tym Partnerów na 30 dni przed zakończeniem trwania Programu.
 2. O zmianie cen usług oraz postanowień Regulaminu poinformuje Partnera pocztą elektroniczna z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Regulamin Programu Partnerskiego Akademii Tortu może ulec zmianie, w szczególności z przyczyn organizacyjno – technicznych. Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej https://akademiatortu.pl Organizator ma prawo wykluczyć Partnera z udziału w Programie Partnerskim Akademii Tortu, w sytuacji, kiedy zaistnieje podstawa wskazująca na działanie Partnera sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami.
 4. W przypadku wykluczenia Partnera z udziału w Programie Partnerskim Akademii Tortu, Prowizja zgromadzona przez Partnera niezgodnie z Regulaminem, zostanie potrącona ze zgromadzonej przez Partnera Prowizji (zgromadzonej zgodnie z Regulaminem) na poczet odszkodowania dla Akademii Tortu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Regulaminu przez Partnera. Za działania Partnera niezgodne z Regulaminem, w przypadku poniesienia przez Organizatora szkody, Organizator ma prawo do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.